ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

                            วิสัยทัศน์

                 ภายในปี 2564 เทศบาลตำบลนามะเขือ

        จะเป็นเทศบาลตำบล   ที่มีระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน

        การบริการรวดเร็วประทับใจ  มีสังคมห่างไกลยาเสพติด

        น้อมนำระบบเศรษฐกิจพอเพียง  ลือเลื่องวัฒนธรรม

      จัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สุงสูดของประชาชน

 

                               พันธกิจ

          1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
          2. พัฒนาระบบการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
          3. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความสามำรถในทุกด้าน
           4. พัฒนางานด้านบริการต่าง ๆ

           5.สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

          6.พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

          7.ส่งเสริมการมีรายได้และพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

         8.อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

          9.จัดการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

 

 

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.