ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     ด้านศักยภาพของท้องถิ่น 

ด้านศักยภาพของท้องถิ่น
ด้านศักยภาพของท้องถิ่น  

 

 

ด้านศักยภาพของท้องถิ่น

           

การแบ่งส่วนการบริหารของเทศบาลตำบลนามะเขือ ได้แบ่งการบริหารออกเป็นส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
 
สำนักปลัด
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอบต. ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุรการของสำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งกิจการที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 
กองคลัง
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและด้านการคลัง ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุรการของการคลัง งานการเงินและบัญชี งานผลประโยชน์ งานพัสดุและทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
กองช่าง
            มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านผังเมืองและการโยธา การสาธารณูปโภค   ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานธุรการของส่วนโยธา งานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมและผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 

 กองศึกษา

 
มีอำนาจหน้าที่เกียวกับงานบริหารการศึกษางานกิจรรมทางศาสนา และ งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.งานรักษาความสะอาด

3.งานศูนย์บริการสาธาณสุข

4.งานส่งเสริมสุขภาพ

5.งานป้องกันและครบคุมโรคติดต่อ

6.งานสัตว์แพทย์

ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.