ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์  เทศบาลตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

 

   หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

 

                               ด้านการเมืองการบริหาร

ศักยภาพของเทศบาลตำบลนามะเขือ

 จำนวนบุคลากร
พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
และพนักงานจ้างเหมาบริการ
มีจำนวน 75 คน แยกตามส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 ตำแหน่งในสำนักปลัด    จำนวน  21 คน
1.นายยุคชัย             ไชยคำมี              ปลัดเทศบาลตำบลนามะเขือ
2.นางสาวนงเยาว     ทวาศรี                หัวหน้าสำนักปลัด
3.นางวรรณภา          นาชัยเลิศ            หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4.นางสาวขวัญชนาถ ถิตย์พิพิธ            นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5.นางสาวปริศา         ผาลาโล             นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
6..นายภาคิน             กลมเลิศ             นักป้องกันบรรเทาฯปฎิบัติการ
 7.นางสาวจันเพ็ญ    การประเสริฐ       เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
  8.นางสาวจิรัชยาวัฒน์       ทวาศรี      ผช.นักวิเคราะห์ฯ
 9.นางสาวปิยะดา     ไกยะแสง            ผช.นักทรัพยากร
 10.นางสาวนนทกร   สารขันธ์             ผช.จพง.ธุรการ
 11.นางจันทร์ฉาย      ภูขำ                  ผช.จพง.ธุรการ
  12.นางจิตรา            จุลบุรม             ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
   13.นายอภิศักดิ์     รักษาชาติ          ผช.นักวิชาการเกตร
14.นายจิตกร           บุญบุตร              ผช.จพง.ทะเบียน
 15 .นายมนตรี          คำหงษา           พนักงานขับรถ
  16 .นายวิทยา        ปัญญามี           พนักงานดับเพลิง
  17 .นายประกาสิต   พิมพิชัยจิต       พนักงานดับเพิลง
  18 .นายสุพจน์         ผลการ            พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
  19 .นายปรีชา          ทาบรรหาญ   คนงานทั่วไป
   20 .นายนิกร             หมั้นผสม       คนงานทั่วไป
   21 .นายพีระพงษ์      แซ่ตั้น           นักการภารโรง
 ตำแหน่งในส่วนการคลัง จำนวน  8  คน
 1.นางบัวจันทร์               แซ่ตั้ง          ผู้อำนวยการกองคลัง
 2.นางสาวจุฑารัตน์       สะตะ              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
3.นางธนิดา                  สรสิทธฺ์            นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
 4.นางวีรยา                 โพธิ์แท่น          เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
5.นายสมชาย              แสนณรงค์        เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน
6.นางบุญญาพร           คำอุ่น                ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
7.นางสาวจีรนันท์         การวงค์           ผช.จนท. จัดเก็บรายได้
8.นางสาวอนุศรา          ผาลาโห            ผช.จพง.ธุรการ
 ตำแหน่งในส่วนกองช่าง   จำนวน  7 คน
1.นายเด่นชัย        ยวงวิภักดิ์        ผู้อำนวยการกองช่าง
2.นางจิระดาภรณ์   ภารบูรณ์         หัวหน้าฝ่ายการโยธา
3.นายปิยวัฒน์       ตาสาโรจน์      นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
4.นายยุทธพิชัย      คำอุ่น           ผช.ช่างไฟฟ้า
5.นางสาวปานฤดี    คำหงษา        ผช.จพง .ธุรการ
6.นายบรรจศักดิ์     ธิพรมมา        พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 7.นายเอกรัฐ   จาบกระโทก                ผช  .ช่างโยธา
 ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 19 คน
1.นางเพ็ญจันทร์      พิสมัย              หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
2.นายขันตรี           อิ่มประเสริฐ       สันทนาการปฎิบัติการ
3.นายอัคราชัย        ภูโคกหิน           นักวิิชาการศึกษาปฎิบัติการ
4.นายสาธิชัย          พรมมงคล         ผช.นักวิชาการศึกษา
5.นายอมรรัตน์        ศรีวรสาร           ผช.จพง.ธุรการ
6.นางประภาณ์        คำหงษา            ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านนามะเขือ
7.นางนิยมพร         นันดิลก             ครูผู้ดแลเด็กศูนย์บ้านโพนสวาง
8.นางอรวรรณ        เวียงนนท์           ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโคกเจริญ
9.นางอภิญญา        วรหาญ              ครูผู้ดูแลเด็กบ้านโป่งเชือก
 10.นางสาวจรัญ         ทาบรรหาญ            ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านนามะเขือ
11.นางสุนันทา            ประธิเรศ                 ผช.ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านนา
12.นางสาวศิริพร         เขาเขจร                 ผช.ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านนามะเเขอ
13.นางสุดสวาท         ดลประชา              ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโคกเจริญ
14.นางพิกุลแก้ว         นครชัย                  ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโพนสวาง
15.นางสาวประทวน   ภารเจิม                 ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโป่งเชือก
16.นางปิยะนุช           นรทัศ                   ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโป่งเชือก
17.นางณิชากาญจน์  ศรีวรสาร               ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโป่งเชือก
18.นางวิเชียร             ศรีดาแก้ว             ผช.ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านโป่งเชือก
19.นางสาวอาภาพร    กุดแถลง              ผช.ครูผู้ดูแลเด็กศนูย์บ้านนามะเขือ
 
ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน
1.นางสาวสุธาสินี     เซ็นกลาง        ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.นางสาวพัชลี        ชื่นตา             ผช.โภชนาการ
3.นายธีรศักดิ์         ไชยแสง          พนักงานขับรถ
4.นายอลงกรณ์       สารผล            คนงานทั่วไป
5.นายอาทิตย์        ชนแดง            คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 คน
1.นายประวุฒิ           เหล่าจูม               พนักงานจ้างเหมาบริการปะปา
2.นางสาวพรพิมล ภูธะโล             พนักงานจ้างเหมาบริการ ผช.นักทรัพยากร
3.นายจำรอง        การฟุ้ง            พนักงานจ้างเหมาบริการเข้าเวณยาม
4.นายชัยวัตร      พิมพิชัยจิต        พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
5.นายพูนศักดิ์     สิมโนนม่วง       พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
6.นางสาวจารุวรรณ วิชาโคตร       พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
7.นายธนพล       สารผล            พนักงานจ้างเหมาบริการดูแลสวน        
8.นายสุรศักดิ์               สุรเสน             พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
9.นางสาวจิรัฐิติกาล    สารผล             พนักจ้างเหมาบริการจัดเก็บรายได้
10.นายอนันต์             ภูจิตทอง           พนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
11.นางสาวจิตรลดา   นรฤิทธิ์             พนักงานจ้างเหมาบริการ ผช.ธุรการ 
12.นายอักษร           จรฤทธิ์              พนักงานจ้างเหมาบริการเก็บขยะ
13.นางสาววรุณี       คำหงษา           พนักงานจ้างเหมาบริการ  ผช.พัฒนาชุมชน
14.นายบุญศรี          สาแขม              พนักงานจ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน
15.นายสำเนียง       ฉายถวิล            พนักงานจ้างเหมาบริการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
            ประถมศึกษา                            จำนวน     -     คน
            มัธยมศึกษา / ปวช.                    จำนวน    14   คน
            อนุปริญญา                               จำนวน      8     คน
            ปริญญาตรี                                จำนวน    42  คน
            ปริญญาตรีโท                            จำนวน    11   คน
 
 3. งบประมาณของเทศบาลตำบลนามะเขือ
     รายได้ที่เทศบาลตำบลนามะเขือได้รับในปีงบประมาณ 2557
 
รายได้จัดเก็บเอง
- ภาษีอากรที่จัดเก็บเอง                        เป็นเงิน      227,870.75 บาท
 - ค่าธรรมเนียน,ค่าปรับและใบอนุอาญาต  เป็นเงิน         152,440.40 บาท
- รายได้จากทรัพย์สิน                          เป็นเงิน         131,621.22 บาท
- รายได้จากสาธารณณูปโภค                เป็นเงิน         154,313.00 บาท
- รายได้จากทุน                                เป็นเงิน            600.00 บาท
- รวมรายได้จัดเก็บเอง                      เป็นเงิน              633,140.27  บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ด                            เป็นเงิน            179,110.01บาท
-รัฐบาลจัดสรรให้                             เป็นเงิน           14,812,135.15 บาท
-เงินอุดหนุนทั่วไป                            เป็นเงิน          12,580,984.00  บาท
รวมรายรับ                                     เป็นเงิน    28,239,074.53 บาท
 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 ตุลาคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
เทศบาลตำบลนามะเขือ
ต.นามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140
Tel : 043-019814 - 081-117-2197 - 081-117-6079
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.